【AD】Để nâng cao kỹ năng nghiên cứu và chăm sóc của nhân viên chăm sóc ngoại quốc

Nhằm nâng cao kỹ năng của khán hộ công nước ngoài Phòng Lao động Chính phủ Thành phố Đào Viên “kế hoạch dự án hỗ trợ kĩ năng khán hộ công nước ngoài ”, cùng các nhân viên điều dưỡng chuyên nghiệp giảng dạy và hướng dẫn thực tế , ngoài ra các phương pháp kỹ năng chuyên môn có thể chăm sóc một cách dễ dàng hơn.

Về kế họach dự án nàyđội có 4 nước phiên dịch viên từ Indonesia, Việt Nam, Philippines và Thái Lan nhằm truyền đạt kiến thức về phương pháp chăm sóc chính xác hiệu quả hơn,để thực hiện “phục vụ theo điểm cố định của khán hộ công cư trú”.

Nội dung khóa học như sau:

1.Chăm sóc cơ bản hàng ngày

2. cơ bản vệ sinh cơ thể

3. Hoạt động hỗ trợ và phụ kiện

4. Kỹ năng giao tiếp về của từng cá nhân

5. Hỗ trợ và thông báo khẩn cấp khi cần thiết

6. Chăm sóc chứng bệnh người mất trí

7. hỗ trợ hoạt động

8. Trợ giúp và kỹ năng làm việc nhà

9. Tuyên truyền các quy định pháp luật , quyền và lợi ích của người lao động nước ngoài

Vẫn còn hạn ngạch, các gia đình cư ngụ ở thành phố Đào Viên và hợp pháp tuyển dụng khán hộ công nước ngoài đều được đăng ký tham gia .

Báo danh với Hội Tập Đoàn Văn Học Liên Tân

Thông tin liên hệ :https://goo.gl/kfLHGo

phone: (03)264-1347

E-mail:[email protected]